Обучения

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: “СТРАХОВЕ И ФОБИИ” СЕ ПРОВЕДЕ В ЦНСТ ЛЕВСКИ

admin No Comments

Достъпна форма на обучение проведоха специалистите на децата от ЦНСТ град Левски, което им позволи да се запознаят и направят съществена  разлика между естествения страх и неговите разновидности, съпоставяйки го с основните фобийни състояния. Под формата на ролеви игри се въвлякоха в различни методи и възможности за това, как бихме могли да се справим с тях.

Като резултат и лектори и деца бяха изключително доволни от постигнатите резултати и научено за времето, в което се проведе обучението.

СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЦНСТ ЛЕВСКИ ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

admin No Comments

В периода 17 – 18 юни в гр. Сливен се реализира обучение в два модула в ДЦПЛУ „Милосърдие“ гр. Сливен по темите:„Развитие на комуникативните умения за общуване при работа с деца/лица с увреждания. Модели на комуникация“; „Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньори и заинтересовани лица“. Участие взеха екипите на социални услуги, предоставяни от СОНИК СТАРТ в градовете Левски, Балчик, Червен Бряг и Драгоман, както и екипите на социални услуги в гр. Сливен.

Обучител беше Офелия Кънева – магистър по социология, бакалавър по управление на човешките ресурси и мениджмънт на социални организации, който разработва иновативни подходи за подкрепа на педагогически специалисти.

По време на двудневното обучение, участниците имаха възможност да обогатят своите знания по темите и развият своите умения, като обучителят представи богата теоретична и практична програма, използвайки интерактивни методи за придобиване на познания, казуси, игри и беседи за по-ефективно общуване и окуражаване. Обучението завърши с обратна връзка от лектора и получаване на Сертификат.

ПЪРВО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СОНИК СТАРТ

admin No Comments

В периода 20 – 22 май в гр. Левски се реализира обучение в два модула от планираните обучения за екипите от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. Обучението е проведено в съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2019 г. Участие взеха екипите на социалните услуги, предоставяни от СОНИК СТАРТ в градовете Балчик, Левски и Червен бряг, а домакин на работната среща беше ЦСРИ Левски.

По време на тридневното обучение, участниците имаха възможността да надградят знанията си по темите: „Семейна медиация, иновативен метод за справяне със семейни конфликти. Работа с родители в процес на развод или фактическа раздяла. Правна рамка, касаеща социалните услуги“ и „Специфика при работа с деца и родители – жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите“.

Обучител беше Иван Ралев – психолог, семеен консултант, клиничен психолог, тренинг-обучител с професионален опит в провеждане на тренинги, обучения и уъркшопи. Обучителят представи богата теорeтична и практическа програма, примерни проблемни ситуации, решенията им, ролеви игри, казуси, предварителна подготовка и провеждане на тренинг бяха само част от предизвикателствата, пред които специалистите на СОНИК СТАРТ бяха изправени. 

Обучението бе проведено в съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2019г., като основните изводи от трите обучителни дни бяха не само новоизградените професионални познания, но и проявената самоинициативност на обучаващите се, както и личностната промяна и растеж.

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА И ТИЙМБИЛДИНГ ЗА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comments

На 10 – 13.09.2017г., в съответствие с утвърдената за годината Обучителна програма, екипите на СОНИК СТАРТ преминаха специализирано обучение в с. Кранево, водено от гл. ас. д-р Анета Атанасова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и Ивайло Йосифов – магистър по социална психология.

Специалистите от ЦНСТ – Левски обогатиха своята професионална компетентност, надграждайки знания и умения в рамките на темите: „Методи техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивно поведение на потребители с психично отклонение“.

Обучителните дни бяха съчетани с тиймбилдинг, който способства сплотяването на екипите и подкрепи мотивацията на служителите в СОНИК СТАРТ.

21728359_1927142367609212_8599653136472979392_n
21730914_1927142227609226_5796524354630604520_n
21730930_1927142380942544_7656734054505053921_n
21731084_1927142614275854_3069511862225023975_n
21740136_1927142500942532_8866425528671397473_n
21740536_1927142057609243_3373174336677937801_n
21740568_1927142060942576_6901050917065954761_n
21740642_1927142554275860_8165727759460832832_n
21751581_1927142244275891_3286215289684534674_n

 

ЕКИПЪТ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ГР. ЛЕВСКИ ПРЕМИНА ПОРЕДНО ОБУЧЕНИЕ

mainadmin No Comments

На 14 – 15 юли 2017г. екипът на ЦНСТ – Левски премина поредни обучения, заложени в Обучителната програма за 2017г. с обучител Ивайло Йосифов. Обучението се проведе в гр. Червен бряг и в него участваха екипите на ЦНСТ, ЦСРИ и ЦОП – Левски; ЦОП – Балчик; ЦОП, ЦНСТДМУ, ЗЖ-УИ и ДЦДВХУ – Червен бряг.

В двата обучителни дни се разгледаха темите: „Методи за работа с ХИПЕРАКТИВНИ ДЕЦА и СЕМЕЙСТВА  с доминираща/водеща фигура на детето“ и „Техники за справяне с АТОАГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ –  самонараняване, зависимости, хранителни разстройства“. Обсъдиха се много техники и методи, способстващи ефективната работа с потребителите. Дискутираха се различни модели, които биха могли да са от полза при работата с децата. Всички екипи, участващи в обучението, се включиха активно.

Интерактивните методи в обучението способстваха постигането на главната цел: създаване на основа за усъвършенстване на знания и умения, необходими за работа със специфичните проблеми и конкретните потребности на деца и семейства, които намират подкрепа в социалната услуга.

;if;aje
;pikr;aj
dggdg
ihlahfl
kggggg
lishfa
ljfahg

 

„ПОЗИТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“

mainadmin No Comments

На 10 април екипът на ЦНСТ – Левски взе участие в обучение на тема: „Позитивни методи за постигане на приемливо поведение на потребителите“, с обучител Димитрия Костова, психолог с дългогодишен опит и добри практики.

Обучението премина в няколко обучителни модула, представящи позитивното възпитание като възможност децата да израснат със самочувствие, да се чувстват ценени, да проявяват инициативност и отговорност, да бъдат общителни и самостоятелни. Чрез използването на позитивния подход възрастният приканва децата да открият своята същност и да използват личните си качества, заложби и сила.

По време на обучителния процес са изведени основните моменти за позитивно възпитание, а именно: безпрекословна обич и вяра в децата; баланс между доброта и твърдост; активно слушане; използване на подходящи въпроси; личен пример; последователност, от която децата имат нужда; игрите и възможността всяко дете да взима решения.

Полезно за практиката при ежедневната работа с децата е извеждането на понятията предизвикателно и агресивно поведение и неприемливите практики в подхода на възрастните. Обсъдени са сигналите на децата за настроенията им, които не винаги биват разпознати от възрастните. Разгледани са неприемливи практики, поведения и реакции, поставящи под съмнение зачитането на детето, като например: обвинения към детето и създаване на чувство за вина; използване на груб език, обиди, епитети; засрамване и заплашване на детето; физическо наказание; изолиране и лишаване на детето от подкрепа.

В друг от модулите на обучението се разгърна методът „Ненасилствена комуникация“ с акцент с върху ефективното общуване със себе си и с другите, пораждащо уважение, внимание и емпатия. Разяснени са понятията дисциплина, активно слушане, развиване на вниманието при децата. Участниците обсъдиха и методите на интерактивното обучение и етапите на работа с децата за постигане на положителни резултати, което дава възможност за непосредствено наблюдаване на резултатите от своите усилия и действия с материалите. Целта на подобен вид учене е свързване на обучението с жизнения опит на децата.

 

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ В ГР. ЛЕВСКИ

mainadmin No Comments

Екипът на Център за настаняване от семеен тип гр. Левски участва в обучение, което се проведе на 04 – 05 ноември 2016г., с обучител Ивайло Миланов.

Обучението e част от задължителната Обучителна програма на СОНИК СТАРТ. То се проведе в сградата на ЦСРИ – Левски, като обхвана темите: „Невербални и вербални техники за установяване на ДОВЕРИЕ. Техники за ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ. Разбиране на НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“ и „Техники за работа със СЕМЕЙСТВА, които не осъзнават нуждата от ПОДКРЕПА“.

Заедно със своите колеги от центровете на СОНИК СТАРТ в Каварна, Балчик, Червен бряг, домакините от Левски участваха активно и взаимодействаха ползотворно с обучителя и помежду си, обогатявайки своите знания, умения и опит.

Осъществиха се разнообразни ролеви игри и работа по групи, което даде възможност за обсъждане на казуси в съчетание с добрата теоретична подготовка. Удовлетворението от двата обучителни дни и неописуемото преживяване подкрепят мотивацията на всеки един, отдаващ своята енергия за по-доброто настояще и бъдеще на децата на България!

14910576_1738071066516344_9029751783085981170_n
14915525_1738071586516292_8177935079474131609_n
14915687_1738071579849626_1708951108605399149_n
14915725_1738069226516528_3146891616381146478_n
14925366_1738071113183006_634375317119910898_n
14925597_1738070866516364_9022345312768944769_n
14925598_1738071086516342_7192946538608352428_n
14937232_1738065759850208_7690871063996558751_n
14938182_1738070853183032_8501182532993339710_n
14947944_1738071459849638_2307233853606021599_n
14956368_1738070719849712_3332106414949718832_n
14956422_1738065753183542_4305642749414191307_n
14962520_1738070933183024_5316489756174762073_n
14963289_1738069359849848_8429929836847683119_n
14980611_1738069223183195_1308486457722169596_n
15032722_1738070803183037_8168706927960442432_n
15032814_1738071229849661_8951707459304454205_n
15036234_1738069496516501_1456501016495668963_n
15036539_1738071233182994_8214788114965704518_n