Екип

 
 

ВЕНЕТА СИМЕОНОВА
ПЕДАГОГ

Магистър по „Предучилищна педагогика“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново. Има 44 години стаж като педагог. В ЦНСТ - Левски е от една година. Извършва педагогически консултации с потребителите на ЦНСТ. Отговаря за педагогическата оценка на знанията и уменията на потребителите на Центъра, в съответствие с тяхната фактическа възраст. Подпомага решаването на различни случаи, консултира колеги от екипа. Подпомага социалната работа в индивидуални и групови занимания, инициира дейности в подкрепа на образователното развитие на децата.

     
ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Има 43 годишен стаж по специалността, в ЦНСТ – Левски е от три години. Йорданка Александрова организира социалното обслужване на децата и възрастните. Наблюдава здравословното им състояние и при необходимост оказва долекарска помощ. Провежда здравни беседи и участва активно при изготвянето на индивидуални оценки на потребностите, за да се отговори максимално ефективно на нуждите на всяко едно дете в Центъра. Приема здравните документи, касаещи здравословното състояние на децата настанени в Центъра. Води задължителната здравна документация по случаите в Центъра.

     
ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.

     
КРАСИМИРА ЯНКОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.

     
НИНА МИТЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.

     
АНЕЛИЯ КУЧЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.