Дейности

Екипът на ЦНСТ организира ежедневието на децата според предварително изготвени заедно с тях общи правила за организация. Дейностите, които Центърът предоставя, покриват утвърдените стандарти за работа с деца в общността и включват :

Ежедневни дейности

На децата е осигурена постоянна 24-часова грижа и подкрепа. Всяко дете има лично пространство в спалните помещения, легло и шкаф, в който да пазят дрехите, личните си вещи и принадлежности за собствена употреба. На децата е осигурена необходимата като количество и качество храна, съобразена с техните потребности и утвърдени стандарти за детско хранене. Осигурени са условия, удобства и необходими материали за поддържане на хигиената на децата и Центъра.

Здравни дейности

На всяко дете е осигурен достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация. На децата със специфични здравословни проблеми е осигурена допълнителна специализирана помощ от външни специалисти като логопед, специален педагог и др. В ЦНСТ се поддържат основни лекарства за оказване на първа помощ и оказване на първични здравни грижи.

Емоционална и психологическа подкрепа

Прилага се психо-социална подкрепа за преодоляване на кризите в развитието на децата. Психологичната подкрепа е насочена към подобряване психичното състояние на детето и стимулиране на неговото развитие – емоционално, личностно, познавателно, социално. На децата е осигурена професионална педагогическа и психологическа подкрепа за създаване на умения за общуване и самоконтрол; развиване на адекватни жизнени и социални умения.

Обучителни дейност

На всички деца в Центъра е осигурен достъп до подходящо учебно заведение и подкрепа в образователния процес. Екипът от специалисти в Центъра съдейства за участие в различни форми на извънкласни занимания по интереси, както и за професионалното ориентиране и подготовка на децата. Осигурен е достъп на информация от различни подходящи източници.

Социална интеграция

Социалната интеграция се осъществява по разработени специализирани програми, обвързани с индивидуалната и групова работа с децата, настанени в ЦНСТ. Програмите целят максимално да задоволят индивидуалните потребности на децата и същевременно с това да подкрепят усвояването на нови знания и умения, необходими за изграждането им като личности; изграждане на самостоятелно мислене и умения за самостоятелно вземане на решения. Екипът на ЦНСТ подкрепя децата при изграждане на социални мрежи с приятели и роднини, както и съдейства при техните контакти с институции и при административни процедури, организира издаването на лични документи. Осъществява се и програми – за мотивационна и такава за обучение, включваща ключови компетентности – откриване на лични стремежи и качества, мотивация за тяхното реализиране и приложение в живота.

Организиране на свободното време

ЦНСТ съдейства и осигурява условия за включване на децата в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните интереси:

  • спортни занимания и състезания;
  • културни събития;
  • достъп до информация и масови медии;
  • курортни места и лагери;
  • клубове по интереси, ателиета, творчески и спортни школи;
  • отбелязване на значими лични събития и други национални и
  • религиозни празници;
  • игри;
  • развитие на таланти и др.

 

Работа с родители и семейства

На децата е осигурена възможността да възстановяват и поддържат връзка с родителите и семейството си, както и да създават връзка с приемни родители или осиновители, като това е съобразено с най-добрия интерес на детето. Оказва се специална подкрепа на детето при подготовката му за бъдеща реинтеграция в приемно семейство или за осиновяване. Екипът на ЦНСТ осигурява сигурност, обособено пространство и време за срещи с роднини и близки.