Обмен на опит

УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ И АРТ ТЕРАПЕВТИТЕ В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comments

На 26 -27 септември 2017г. психологът на ЦНСТ – Левски се включи в организираната Кръгла маса на психолозите и арт терапевтите в СОНИК СТАРТ. Работният форум се проведе в гр. Първомай, с цел обмяна на опит, повишаване на професионалната компетентност, подкрепа на мотивацията и увереността на специалистите.

 На двудневния форум се осъществи високоефективен обмен на опит между специалистите от гр. Карлово, гр. Първомай, гр. Левски, гр. Балчик, гр. Драгоман и гр. Червен бряг, като се обсъдиха темите: „Работа с деца и техните семейства в ситуация на синдром на Родителско отчуждение“; „Размяна на ролите дете – родител: деца грижещи се за родителите си“; „Групата като рефлексивно пространство и възможност за социално включване”; “Игрова терапия при работа с деца с емоционално-поведенчески проблеми“; „Емоционална подкрепа и адаптация на децата в приемна грижа“ ;„Как да разберем тревогата на потребителя и моментна, в който потиснатостта и угнетеността му се превръща в истинска депресия и може да го тласнат към суициден проблем“; „Неосъзнаване и неприемане на проблема от страна на родителите“; „Магия, наречена Монтесори.

Кръглата маса даде възможност на присъстващите да взаимстват нови методи и похвати в работата си.

В рамките на двата дни участниците представиха спецификите на работата си на местно ниво, обмениха добри практики; споделиха за предизвикателства, пред които се изправят в процеса на работата си, и решенията, които спомагат постигането на резултати в работата, съответно, предоставянето на качествени социални услуги.

krygla masa

ЕКИПЪТ НА ЦНСТ – ЛЕВСКИ УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comments

В Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ се включи екипът на Център за настаняване от семеен тип в периода 15 – 17 март 2017г. В с. Пчелин, обл. София, се осъществи ефективен обмен на опит между специалистите от центровете на СОНИК СТАРТ в Левски, Балчик, Карлово, Дупница, Драгоман, Първомай и Червен бряг.

Социалните работници и асистенти споделиха за предизвикателствата, решенията и добрите практики в процеса на предоставяне на различните услуги. Фокус на дискусиите бяха много теми, част от които: Взаимодействие между институции и социални услуги; Способи и средства за социална работа; Иновации в социалната работа; Промени в нормативната уредба; Превенция на прегарянето в социалната работа и др. Екипът на ЦНСТ – Левски участва активно в дискусиите по време на форумните дни. Разгледаните множество казуси подкрепиха професионализма и достигането до нови идеи и решения за приложение в практическата работа.

Кръглата маса даде възможност на всеки специалист да анализира своята работа, да постави добрата основа за креативност и качествено предоставяне на социални услуги. Всички специалистите си тръгнаха по-уверени, по-мотивирани, по-вдъхновени, по-знаещи и можещи, обогатени с опита на другите и рефлексията върху собствената дейност.

khfkh

 

УЧАСТИЕ В ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comments

През декември 2016г. екипът на ЦНСТ – Левски участва за пръв път в Годишна среща на екипите на СОНИК СТАРТ в направление “Управление на социални услуги”.

Работната среща се реализира в периода 04 – 06.12.16г. в „Парк Хотел Кайлъка“ гр. Плевен. В рамките на три дни се направи обзор на: Анализ на дейността за 2016 г. на СОНИК СТАРТ в направление “Управление на социални услуги”; „Мониторинг и контрол на дейността на Центровете“; „Обмяна на опит. Кръгли маси по професионални направления. Обзор за 2016 г. и план-график за 2017 г.“; „Обучителна програма на екипите на СОНИК СТАРТ от направление Управление на социални услуги” за 2016 г. Проект на обучителна програма за 2017 г.“; „План-график за дейностите за 2017 г. за дейностите на всяка една от услугите“; „Законодателна рамка. Промени в нормативната уредба. Методически указания за предоставяне на социални услуги“ и други, важни за дейността на центровете теми.

Екипът на ЦНСТ – Левски участва активно, като почерпи от опита на своите колеги, изграждайки ценни контакти и обогатявайки своята професионална компетентност.

khsdhfla