За нас

УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ И АРТ ТЕРАПЕВТИТЕ В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comments

На 26 -27 септември 2017г. психологът на ЦНСТ – Левски се включи в организираната Кръгла маса на психолозите и арт терапевтите в СОНИК СТАРТ. Работният форум се проведе в гр. Първомай, с цел обмяна на опит, повишаване на професионалната компетентност, подкрепа на мотивацията и увереността на специалистите.

 На двудневния форум се осъществи високоефективен обмен на опит между специалистите от гр. Карлово, гр. Първомай, гр. Левски, гр. Балчик, гр. Драгоман и гр. Червен бряг, като се обсъдиха темите: „Работа с деца и техните семейства в ситуация на синдром на Родителско отчуждение“; „Размяна на ролите дете – родител: деца грижещи се за родителите си“; „Групата като рефлексивно пространство и възможност за социално включване”; “Игрова терапия при работа с деца с емоционално-поведенчески проблеми“; „Емоционална подкрепа и адаптация на децата в приемна грижа“ ;„Как да разберем тревогата на потребителя и моментна, в който потиснатостта и угнетеността му се превръща в истинска депресия и може да го тласнат към суициден проблем“; „Неосъзнаване и неприемане на проблема от страна на родителите“; „Магия, наречена Монтесори.

Кръглата маса даде възможност на присъстващите да взаимстват нови методи и похвати в работата си.

В рамките на двата дни участниците представиха спецификите на работата си на местно ниво, обмениха добри практики; споделиха за предизвикателства, пред които се изправят в процеса на работата си, и решенията, които спомагат постигането на резултати в работата, съответно, предоставянето на качествени социални услуги.

krygla masa

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА И ТИЙМБИЛДИНГ ЗА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comments

На 10 – 13.09.2017г., в съответствие с утвърдената за годината Обучителна програма, екипите на СОНИК СТАРТ преминаха специализирано обучение в с. Кранево, водено от гл. ас. д-р Анета Атанасова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и Ивайло Йосифов – магистър по социална психология.

Специалистите от ЦНСТ – Левски обогатиха своята професионална компетентност, надграждайки знания и умения в рамките на темите: „Методи техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивно поведение на потребители с психично отклонение“.

Обучителните дни бяха съчетани с тиймбилдинг, който способства сплотяването на екипите и подкрепи мотивацията на служителите в СОНИК СТАРТ.

21728359_1927142367609212_8599653136472979392_n
21730914_1927142227609226_5796524354630604520_n
21730930_1927142380942544_7656734054505053921_n
21731084_1927142614275854_3069511862225023975_n
21740136_1927142500942532_8866425528671397473_n
21740536_1927142057609243_3373174336677937801_n
21740568_1927142060942576_6901050917065954761_n
21740642_1927142554275860_8165727759460832832_n
21751581_1927142244275891_3286215289684534674_n

 

СОНИК СТАРТ ЕООД търси сътрудници за своя екип в община Левски

mainadmin No Comments

ЕКИПЪТ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ГР. ЛЕВСКИ ПРЕМИНА ПОРЕДНО ОБУЧЕНИЕ

mainadmin No Comments

На 14 – 15 юли 2017г. екипът на ЦНСТ – Левски премина поредни обучения, заложени в Обучителната програма за 2017г. с обучител Ивайло Йосифов. Обучението се проведе в гр. Червен бряг и в него участваха екипите на ЦНСТ, ЦСРИ и ЦОП – Левски; ЦОП – Балчик; ЦОП, ЦНСТДМУ, ЗЖ-УИ и ДЦДВХУ – Червен бряг.

В двата обучителни дни се разгледаха темите: „Методи за работа с ХИПЕРАКТИВНИ ДЕЦА и СЕМЕЙСТВА  с доминираща/водеща фигура на детето“ и „Техники за справяне с АТОАГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ –  самонараняване, зависимости, хранителни разстройства“. Обсъдиха се много техники и методи, способстващи ефективната работа с потребителите. Дискутираха се различни модели, които биха могли да са от полза при работата с децата. Всички екипи, участващи в обучението, се включиха активно.

Интерактивните методи в обучението способстваха постигането на главната цел: създаване на основа за усъвършенстване на знания и умения, необходими за работа със специфичните проблеми и конкретните потребности на деца и семейства, които намират подкрепа в социалната услуга.

;if;aje
;pikr;aj
dggdg
ihlahfl
kggggg
lishfa
ljfahg

 

„ПОЗИТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“

mainadmin No Comments

На 10 април екипът на ЦНСТ – Левски взе участие в обучение на тема: „Позитивни методи за постигане на приемливо поведение на потребителите“, с обучител Димитрия Костова, психолог с дългогодишен опит и добри практики.

Обучението премина в няколко обучителни модула, представящи позитивното възпитание като възможност децата да израснат със самочувствие, да се чувстват ценени, да проявяват инициативност и отговорност, да бъдат общителни и самостоятелни. Чрез използването на позитивния подход възрастният приканва децата да открият своята същност и да използват личните си качества, заложби и сила.

По време на обучителния процес са изведени основните моменти за позитивно възпитание, а именно: безпрекословна обич и вяра в децата; баланс между доброта и твърдост; активно слушане; използване на подходящи въпроси; личен пример; последователност, от която децата имат нужда; игрите и възможността всяко дете да взима решения.

Полезно за практиката при ежедневната работа с децата е извеждането на понятията предизвикателно и агресивно поведение и неприемливите практики в подхода на възрастните. Обсъдени са сигналите на децата за настроенията им, които не винаги биват разпознати от възрастните. Разгледани са неприемливи практики, поведения и реакции, поставящи под съмнение зачитането на детето, като например: обвинения към детето и създаване на чувство за вина; използване на груб език, обиди, епитети; засрамване и заплашване на детето; физическо наказание; изолиране и лишаване на детето от подкрепа.

В друг от модулите на обучението се разгърна методът „Ненасилствена комуникация“ с акцент с върху ефективното общуване със себе си и с другите, пораждащо уважение, внимание и емпатия. Разяснени са понятията дисциплина, активно слушане, развиване на вниманието при децата. Участниците обсъдиха и методите на интерактивното обучение и етапите на работа с децата за постигане на положителни резултати, което дава възможност за непосредствено наблюдаване на резултатите от своите усилия и действия с материалите. Целта на подобен вид учене е свързване на обучението с жизнения опит на децата.

 

ЕКИПЪТ НА ЦНСТ – ЛЕВСКИ УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comments

В Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ се включи екипът на Център за настаняване от семеен тип в периода 15 – 17 март 2017г. В с. Пчелин, обл. София, се осъществи ефективен обмен на опит между специалистите от центровете на СОНИК СТАРТ в Левски, Балчик, Карлово, Дупница, Драгоман, Първомай и Червен бряг.

Социалните работници и асистенти споделиха за предизвикателствата, решенията и добрите практики в процеса на предоставяне на различните услуги. Фокус на дискусиите бяха много теми, част от които: Взаимодействие между институции и социални услуги; Способи и средства за социална работа; Иновации в социалната работа; Промени в нормативната уредба; Превенция на прегарянето в социалната работа и др. Екипът на ЦНСТ – Левски участва активно в дискусиите по време на форумните дни. Разгледаните множество казуси подкрепиха професионализма и достигането до нови идеи и решения за приложение в практическата работа.

Кръглата маса даде възможност на всеки специалист да анализира своята работа, да постави добрата основа за креативност и качествено предоставяне на социални услуги. Всички специалистите си тръгнаха по-уверени, по-мотивирани, по-вдъхновени, по-знаещи и можещи, обогатени с опита на другите и рефлексията върху собствената дейност.

khfkh