СПАЗЕНИ СА ВСИЧКИ ПРАВА НА ДЕЦАТА УСТАНОВИ ПРОВЕРКА НА ДАЗД

admin No Comment
Новини

На основание заповед от 12.03.2021 г. на Председателя на Държавна агенция закрила на детето в периода 01-02 април 2021 г. бе извършена проверка в Център за настаняване на деца без увреждания  град Левски.

На база проведени беседи с персонала и потребителите на социалната услуга, преглед на документацията, вътрешните правила и процедури на СОНИК СТАРТ, както и цялостната работа в услугата се констатира, че са спазени всички права на детето. Налична е необходимата организация за предоставяне на качествена социална услуга с приоритет здравето и благополучието на настанените деца.