УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ И АРТ ТЕРАПЕВТИТЕ В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comment
За нас Новини Обмен на опит

На 26 -27 септември 2017г. психологът на ЦНСТ – Левски се включи в организираната Кръгла маса на психолозите и арт терапевтите в СОНИК СТАРТ. Работният форум се проведе в гр. Първомай, с цел обмяна на опит, повишаване на професионалната компетентност, подкрепа на мотивацията и увереността на специалистите.

 На двудневния форум се осъществи високоефективен обмен на опит между специалистите от гр. Карлово, гр. Първомай, гр. Левски, гр. Балчик, гр. Драгоман и гр. Червен бряг, като се обсъдиха темите: „Работа с деца и техните семейства в ситуация на синдром на Родителско отчуждение“; „Размяна на ролите дете – родител: деца грижещи се за родителите си“; „Групата като рефлексивно пространство и възможност за социално включване”; “Игрова терапия при работа с деца с емоционално-поведенчески проблеми“; „Емоционална подкрепа и адаптация на децата в приемна грижа“ ;„Как да разберем тревогата на потребителя и моментна, в който потиснатостта и угнетеността му се превръща в истинска депресия и може да го тласнат към суициден проблем“; „Неосъзнаване и неприемане на проблема от страна на родителите“; „Магия, наречена Монтесори.

Кръглата маса даде възможност на присъстващите да взаимстват нови методи и похвати в работата си.

В рамките на двата дни участниците представиха спецификите на работата си на местно ниво, обмениха добри практики; споделиха за предизвикателства, пред които се изправят в процеса на работата си, и решенията, които спомагат постигането на резултати в работата, съответно, предоставянето на качествени социални услуги.

krygla masa