За нас

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) – Левски е социална услуга от резидентен тип, разкрита със Заповед №РД01-0875/09.08.16г. на Зам. Изпълнителния директор на АСП, считано от 01.09.2016г. Услугата е предоставена в управление на СОНИК СТАРТ от Кмета на Община Левски на база сключен Договор от дата 12.07.2016г., след проведен конкурс, съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Заповед с номер 881/29.06.2016г. Община Левски възлага на СОНИК СТАРТ организацията и управлението на социалната услуга ЦНСТ, съобразно и в изпълнение на изготвена Програма за изпълнение на услугата.

Динамичното развитие на СОНИК СТАРТ предполага стремеж към непрекъснато надграждане на професионалния опит както на експертните екипи като цяло, така и индивидуално на всеки от членовете. Залегналият подход в организацията определя работата като нетипична, твърде разнообразна и понякога повече от предизвикателна. Приоритет е търсенето и залагането на иновативни решения, творчески, активен и атрактивен подход. В СОНИК СТАРТ традиционното предоставяне на социални услуги е преплетено с новаторство и амбиция, което предопределя резултатите от работата като качествени и трайни.
Залага се много на мобилността на екипа, обмена на директен опит и стимулирането на добро сътрудничество, които да поддържат ефективността в работата.