За екипа

ПОЛИНА БОРИСОВА
РЪКОВОДИТЕЛ/ПСИХОЛОГ

Бакалавър по Психология от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Изучава магистър по „Психосоциална рехабилитация“ към ВТУ„Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Велико Търново . В ЦНСТ е от три години. Провежда специализирана психологическа диагностика, изготвя психологически заключения, за да подпомогне отделния случай, предоставя психологическо консултиране на децата. Оказва индивидуална и групова психологическа помощ, провежда консултации, групови сесии, кризисни интервенции. Разработва с екипа на Центъра индивидуалните оценки и планове за работа с целевата група. Участва в разработването на груповите планове за работа, тяхната реализация и актуализация и в индивидуалните и групови консултации с потребителите и семействата.

СИЛВИЯ АНТОНОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Бакалавър по „Публична администрация“ и магистър по „Държавни и общински финанси“ от СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов

В ЦНСТ отговаря за организацията и качественото провеждане на социалната дейност, изготвянето и развиването на методики за работа в тази област и подготовката на отчетната документация. Оказва подкрепа и грижа на децата, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установяване и поддържане на връзка със семействата и близки. Разработва с екипа на Центъра индивидуалните оценки и планове за работа с целевата група. Участва в разработването на груповите планове за работа, тяхната реализация и актуализация, в индивидуалните и групови консултации с потребителите и семействата. Осигуряване на нужните материали и подготовка на документи свързани с безпроблемното протичане на работния процес, както и логистична поддръжка на работата на  персонала. Оформя и окомплектова досиетата на потребителите, извършва технически услуги за екипа, както и мобилна работа.

ЦВЕТАНКА РАЧЕВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Като социален асистент в ЦНСТ Цветанка Рачева има ключова роля за работата на Центъра. В Центъра тя отговоря за техническата поддръжка на работата на социалния работник, поддържането на успешна работна среда и обстановка, осигуряване на нужните материали и подготовка на документи свързани с безпроблемното протичане на работния процес, както и логистична поддръжка на работата на експертния персонал. Оформя и окомплектова досиетата на потребителите, извършва технически услуги за екипа, както и мобилна работа в помощ на социалния работник.

ВЕНЕТА СИМЕОНОВА
ПЕДАГОГ

Магистър по „Предучилищна педагогика“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново. Има 44 години стаж като педагог. В ЦНСТ - Левски е от една година. Извършва педагогически консултации с потребителите на ЦНСТ. Отговаря за педагогическата оценка на знанията и уменията на потребителите на Центъра, в съответствие с тяхната фактическа възраст. Подпомага решаването на различни случаи, консултира колеги от екипа. Подпомага социалната работа в индивидуални и групови занимания, инициира дейности в подкрепа на образователното развитие на децата.

БОНКА ЦВЯТКОВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Има 47 годишен стаж по специалността, 22 години, от които в отделение по анестезиология и реанимация към МБАЛ Левски, 6 години като сестра в детско отделение и 9 години в детска ясла, работила е и в психиатрично отделение към МБАЛ Левски. В СОНИК СТАРТ е от септември 2021 година.

Бонка Цвяткова организира социалното обслужване на децата и възрастните. Наблюдава здравословното им състояние и при необходимост оказва долекарска помощ. Провежда здравни беседи и участва активно при изготвянето на индивидуални оценки на потребностите, за да се отговори максимално ефективно на нуждите на всяко едно дете в Центъра.

Приема здравните документи, касаещи здравословното състояние на децата настанени в Центъра. Води задължителната здравна документация по случаите в Центъра.

ЖУЛИЕТА МИХАЙЛОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.

ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомага децата при правилното организиране на свободното време, подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение към общественото имущество. Води документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.

ЕЛЕНКА КРЪСТЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Осигурявам индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Осигурявам разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомагам децата при правилното организиране на свободното време, както и подпомагам изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка и хигиена. Формирам у тях хигиенни навици, културно поведение и отговорно отношение към общественото имущество.

Водя документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.

ПЕТЯ ЛЮБЕНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Осигурявам индивидуална подкрепа и ръководство за децата по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието. Стремежът ми е към постигане на разнообразен и богат по съдържание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра. Подпомагам децата при правилното организиране на свободното време, съдействам за изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка и хигиена. Формирам у тях културно поведение и отговорно отношение към общественото имущество.

Водя документацията, свързана с предоставяне на възпитателни и образователни дейности и консултации.